Välkommen till Advokatbyrån Senkul

Om oss

Advokatbyrån Senkul grundades av advokat Ann-Sofie Senkul. På byrån är vi en advokat och två biträdande jurister — alla med bred juridisk kompetens kombinerad med ett eller flera specialistområden. Vi är specialiserade inom brottmål, familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och affärsjuridik. Utöver det erbjuder vi också våra tjänster som Notarius Publicus.
Vi är engagerade och utför varje uppdrag med stor omsorg och noggrannhet. Vi finns här för dig!
Våra mottagningskontor finns i Stockholm city, Kista och Borlänge.

Bild saknas

Advokat Ann-Sofie Senkul

Ann-Sofie Senkul har studerat juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur.kand. 1990. Sedan dess har hon arbetat outtröttligt för att bistå människor i behov av hjälp.

Ann-Sofie Senkul är förordnad Notarius Publicus sedan 1999 och medlem i Advokatsamfundet sedan 2007. Sedan hon förordnades som Notarius Publicus har hon arbetat med flera stora företag och myndigheter för att bland annat bestyrka handlingars äkthet. Hon har ett brett kunnande inom familjerätt och har arbetat med mål om vårdnad och barns boende sedan 1992.

Ann-Sofie Senkul har ett stort intresse för samhällsfrågor och arbetar kontinuerligt med barn och ungdomar i utsatta situationer och för mänskliga rättigheter. Hon har vigt sin karriär åt att hjälpa unga kvinnor och män med invandrarbakgrund att ta sig fram på arbetsmarknaden — särskilt inom den egna branschen. Hon har också under flera år engagerat sig ideellt inom kvinnojourverksamheter.

Ann-Sofie Senkul talar, förutom svenska och engelska, även turkiska. Hon har en gedigen kulturkompetens avseende Turkiet, Mellanöstern och islam.

Arbetar med:

 • Avtalsrätt
 • Brottmål – försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
 • Familjerätt – medling, vårdnad, umgänge och barns boende.
 • Migrationsrätt - asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.
 • Socialrätt – tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM och LPT.

Kontaktuppgifter

E-post: senkul@senkuladvokat.se
Mobil nr: +46 (0)73-434 05 01, Ann-Sofie Senkul

Ann-Sofie Senkul är verksam i Stockholm, Borlänge och Gävle.

Bild saknas

Biträdande jurist Kader Aktan

Kader Aktan har studerat juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur.kand. 2016. Hon har även studerat företagsekonomi, offentlig upphandling samt statsvetenskap.

Sedan februari 2019 arbetar Kader Aktan som biträdande jurist hos advokat Ann-Sofie Senkul. Kader Aktan arbetar främst med migrationsrätt, straffrätt och familjerätt. Hon är också förordnad biträdande Notarius Publicus.

Kader Aktan har tidigare arbetat med upphandling och inköp och har bred kunskap inom detta område. Hon har också stor kunskap kring internationell straffrätt och följer noga utvecklingen i ämnet.

Kader Aktan delar Ann-Sofie Senkuls stora intresse för samhällsfrågor och har bland annat arbetat med ungdomar i utsatta områden i Stockholm. Därutöver har hon engagerat sig ideellt inom kvinnojourverksamheter samt arbetat som verksamhetsledare för en kvinnojour.

Kader Aktan talar, förutom svenska och engelska, även kurdiska. Hon har en bred kulturkompetens avseende Mellanöstern och islam.

Arbetar med:

 • Avtalsrätt
 • Brottmål – målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
 • Familjerätt – medling, vårdnad, umgänge och barns boende.
 • Migrationsrätt – asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.
 • Socialrätt - tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LRV och LPT.
 • Upphandling – upprättande av anbud samt övervakning av hela processen, sedvanliga upphandlaruppdrag för offentliga och privata aktörer, upprättande och granskande av inköpsavtal.

Kontaktuppgifter

E-post: aktan@senkuladvokat.se
Mobil: +46 (0)73-510 49 06

Bild saknas

Biträdande jurist Anita Alm Pandeya

Anita Alm Pandeya har studerat juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur.kand. 2007. Hon har även studerat internationella relationer och hindi.

Från februari 2020 arbetar Anita Alm Pandeya som biträdande jurist hos advokat Ann-Sofie Senkul. Anita Alm Pandeya arbetar främst med affärsjuridik, migrationsrätt och familjerätt.

Anita Alm Pandeya har tidigare arbetat inom telekom, IT och tidningsbranschen. Hon har arbetat med nyetablering, förvaltning samt förvärv och försäljning av företag och har bred kunskap inom dessa områden.

Anita Alm Pandeya har ett stort intresse för språk och kultur samt nationell och internationell företagsutveckling och engagerar sig löpande i såväl lokala som internationella projekt.

Anita Alm Pandeya talar, förutom svenska och engelska, även hindi och franska, och har en bred kulturkompetens avseende England, Australien och Indien.

Arbetar med:

 • Affärsjuridik – företagsetablering, förvärv och försäljning.
 • Brottmål – målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
 • Familjerätt – medling, vårdnad, umgänge och barns boende.
 • Migrationsrätt – asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.
 • Socialrätt - tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LRV och LPT.

Kontaktuppgifter

E-post: Almpandeya@senkuladvokat.se
Mobil: +46 (0) 76-307 09 04

Arbetsområden

Affärsjuridik

Avtalsrätt

Brottmål

Försvarare

Om du blivit misstänkt för ett brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att själv förslå en advokat som du har förtroende för. Vi kan hjälpa dig genom hela rättsprocessen, från första polisförhöret till avslutad rättegång.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Som målsägandebiträde stöttar vi dig genom hela processen och hjälper dig med din skadeståndstalan. Du som målsägande kan begära ett målsägandebiträde redan under förundersökningen.

Särskild företrädare för barn

Om en vårdnadshavare misstänks för brott mot sitt barn kan det finnas behov av att en särskild företrädare utses för att tillvarata barnets rätt under förundersökningen och rättegången. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens ansvar i att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet. Vi på advokatbyrån Senkul har stor erfarenhet av att företräda barn i svåra situationer. Vi ser alltid till barnets bästa!

Familjerätt

Vi har bred kompetens inom vårdnad och familjerätt. Vi erbjuder pålitlig juridisk hjälp vid vårdnadstvister och övriga familjerättsliga frågor. Vi ser alltid till att dina såväl som barnets rättigheter respekteras! Vi företräder föräldrar i mål rörande frågor om vårdnad om barn.

 • Vårdnad - Vårdnad kan vara gemensam där vårdnaden delas mellan föräldrarna eller så kan den vara ensam om en förälder inte anses vara en lämplig vårdnadshavare. Gemensam vårdnad är i lagens mening det bästa alternativet. Här delar båda föräldrarna fortsatt på ansvaret för barnens vårdnad.
 • Boende - När två föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet bo hos en av dem eller hos båda. En domstol kan besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos om de inte kan enas på egen hand. Det som är avgörande är vad som är bäst för barnet.
 • Umgänge - Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt, till exempel via telefon eller videosamtal. Umgänget är till för barnet. Hur ett barns umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med ska se ut ska bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet.
Bild saknas

Socialrätt:

 • LVU - Lagen om vård av unga – är mål där barn blir omhändertagna av socialtjänsten. Både barn och vårdnadshavare har rätt till egna offentliga biträden.
 • LVM - Lagen om vård av missbrukare – är mål där vuxna missbrukare omhändertas av socialtjänsten . Den omhändertagne har rätt till ett offentligt biträde.
 • LPT och LRV - Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättspsykiatrisk vård gäller omhändertagande av personer som läkare bedömt lider av en allvarlig psykisk störning eller där domstolen dömt till psykiatrisk vård. Den omhändertagne har rätt till ett offentligt biträde.

Migrationsrätt:

 • Asyl - En utländsk medborgare som flytt från sitt hemland på grund av förföljelse kan söka asyl i Sverige. Det är Migrationsverket som handlägger ärendet. Som asylsökande har du oftast rätt till ett offentligt biträde och du kan själv föreslå en advokat eller jurist som du har förtroende för. Som offentligt biträde kan vi hjälpa dig med din process och tillvarata dina rättigheter.
 • Arbetstillstånd, uppehållstillstånd & svenskt medborgarskap - Vi på advokatbyrån Senkul har bred kompetens inom migrationsrätt. Vi kan hjälpa dig att ansöka om arbetstillstånd. Vi biträder även företag vid frågor om arbetstillstånd till anställda.
 • Svenskt medborgarskap

Notarius publicus

En Notarius Publicus är en av länsstyrelsen särskilt utsedd och betrodd person som skall bistå allmänheten i vissa särskilda frågor. Advokaten Ann-Sofie Senkul och biträdande juristen Kader Aktan är utsedda till Notarius Publicus och hjälper dig både på kontoret i City och Kista. Ring eller maila för tidsbokning.

Notarius publicus uppgifter:

 • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar
 • Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
 • Kontrollera lotteridragningar
 • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Inför ditt besök hos notarius publicus bör du särskilt tänka på:

 • Att underskrifter som ska bevittnas av Notarius Publicus ska göras i Notarius Publicus närvaro. Underteckna därför inte handlingen i förväg.
 • Att om kopior ska bestyrkas måste originalet uppvisas för Notarius Publicus.
 • Att giltig identitetshandling ska medtas.

Vi hjälper dig med

 • Legalisering av en namnteckning på ett dokument
 • Legalisering av två namnteckningar på ett dokument
 • Legalisering av firmatecknares namn och behörighet på ett dokument
 • Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument
 • Legalisering av fotokopia (efter uppvisande av original)
 • Intygande / Affidavit
 • Apostille

För prisuppgifter och information var vänlig kontakta oss på Senkul Advokat.

Kontakta oss

E-post:
senkul@senkuladvokat.se
aktan@senkuladvokat.se
almpandeya@senkuladvokat.se

Adress
 • Kungstensgatan 38 113 59 Stockholm
 • Norgegatan 1 164 32 Kista
 • Gamla Tunavägen 5, 781 36 Borlänge
Telefonnummer:
+46 (0)73-434 05 01 Ann-Sofie Senkul
+46 (0)73-510 49 06 Kader Aktan
+46 (0) 76 307 09 04 Anita Alm Pandeya
Advokatbyransenkul