Välkommen till Advokatbolaget Senkul


Om oss

Advokatbolaget Senkul är en väletablerad advokatbyrå med gedigen juridisk kunskap. Byrån består av en advokat och notarius publicus, två biträdande jurister varav en även är biträdande notarius publicus - alla med bred juridisk kompetens kombinerad med ett eller flera specialistområden.

Vi är arbetar med brottmål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och affärsjuridik. Utöver det erbjuder vi våra tjänster som notarius publicus. Vi är certifierade av Migrationsverket för ansökningar om arbetstillstånd, vilket ger snabbare beslut i ansökningar om arbetstillstånd.

Vi ser alltid till vår klients bästa, är engagerade och utför varje enskilt uppdrag med stor omsorg och noggrannhet. Våra mottagningskontor finns i Stockholm city och Borlänge.

Vi finns här för Dig!Affärsjuridik

Affärsjuridik omfattar de juridiska ekonomiska frågor som styr affärs- och kommersiella transaktioner. Vi hjälper dig med frågor inom avtalsrätt, uppstart av företag samt upphandling.


Avtalsrätt

Ett avtal kan i princip handla om vad som helst, men det faller vanligtvis in under någon etablerad avtalstyp. Vanliga avtalstyper är bland andra anställningsavtal, bolagsavtal, försäkringsavtal, låneavtal, nyttjandeavtal, uppdragsavtal och överlåtelseavtal.

Den allmänna avtalsrätten omfattar avtals uppkomst, avtalstolkning, förändringar av avtalets innehåll och regler för om avtalet inte följs. Reglerna för ett avtal kommer dels från lagstiftning inklusive förarbeten, rättspraxis och doktrin dels från avtalet i sig och allmänna avtalsrättsliga principer samt handelsbruk och sedvänja.

Hos oss kan privatpersoner och företag få hjälp med att upprätta, granska, ändra samt tolka avtal och fullmakter. Vi bistår även vid eventuella uppkomna avtalstvister. Vi arbetar också med tvistelösning gällande fordran eller obestånd då företag eller privatpersoner inte kan betala sina skulder. Kontakta oss för mer information och hjälp med ditt avtal.


Starta företag

Vi hjälper dig att etablera företag - till exempel genom att starta, förvärva och sälja bolag. Vi hjälper dig välja passande bolagsform, som till exempel aktiebolag, enskild firma, handels- eller kommanditbolag, ekonomisk eller ideell förening.


Upphandling

Hos oss kan du och ditt företag få hjälp med upphandling. Vi utför upphandlingsuppdrag för både offentliga och privata aktörer. Vi upprättar anbud och följer hela processen. Vi upprättar och granskar även inköpsavtal.Familjerätt

Vi har en bred och gedigen kompetens inom familjerätt och erbjuder pålitlig juridisk hjälp vid vårdnadstvister och övriga familjerättsliga frågor. Vi ser alltid till att dina, såväl som barnets, rättigheter respekteras.


Vårdnad om barn

Vårdnad kan vara gemensam där vårdnaden delas mellan föräldrarna eller så kan den vara ensam om en förälder inte anses vara en lämplig vårdnadshavare. Gemensam vårdnad är i lagens mening det bästa alternativet. Där delar båda föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad.

Vi företräder föräldrar i mål rörande frågor om vårdnad om barn.

Bild saknas


Boende

När två föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet bo hos en av dem eller hos båda. En domstol kan besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos om de inte kan enas på egen hand. Det som är avgörande är vad som är bäst för barnet.


Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt, till exempel via telefon eller videosamtal. Umgänget är till för barnet och hur ett barns umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med ska se ut, ska bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet.


Äktenskapsförord och samboavtal

Bild saknas

Trots att det kan kännas oromantiskt och negativt laddat är det ofta en god idé att komma överens om ekonomiska frågor medan man fortfarande är lycklig och nöjd med sitt förhållande.

Vi hjälper dig som vill skydda dina ekonomiska tillgångar under pågående, eller inför ett stundande, äktenskap eller samboskap genom att upprätta äktenskapsförord och samboavtal.

Bild saknas


Framtidsfullmakt

Bild saknas

En framtidsfullmakt blir giltig om du vid en framtida tidpunkt inte längre kan förstå följderna av dina beslut. Det är ett alternativ till god man och förvaltare. Den ger dig möjlighet att själv bestämma vem som i framtiden ska få rätt att sköta dina privata angelägenheter om du i framtiden skulle hamna i ett läge där du förlorar din beslutsförmåga. En framtidsfullmakt kan till exempel bli gällande vid demens, psykisk störning eller annan sjukdom. För att fullmakten ska vara giltig krävs att tillståndet är varaktigt, det vill säga pågår under en lång och sammanhängande tid. Framtidsfullmakten ska också uppfylla vissa lagstadgade formkrav för att vara giltig och det är därför en god idé att få din framtidsfullmakt granskad av en jurist.

Bild saknas

Vill du försäkra dig om att dina tillgångar och du själv tas om hand av någon särskild person den dag du själv inte längre har förmågan, så kan vi granska din egenhändigt komponerade fullmakt, eller hjälpa dig att skriva en framtidsfullmakt efter dina önskemål.


Testamente

Bild saknas

Vill du försäkra dig om att dina tillgångar går vidare i enlighet med dina önskemål, eller vill du skydda dina arvingars framtida arv genom att göra det till deras enskilda egendom kan vi hjälpa dig att skriva ett testamente.

Bild saknas


Migrationsrätt

Vi på Advokatbolaget Senkul har bred kompetens inom migrationsrätt och hjälper dig med alla frågor gällande uppehålls- och arbetstillstånd i och visum till Sverige.


Arbetstillstånd

Vi kan hjälpa dig som privatperson att ansöka om arbetstillstånd. Vi biträder även företag vid frågor om arbetstillstånd till anställda.


Asyl

En utländsk medborgare som flytt från sitt hemland på grund av förföljelse kan söka asyl i Sverige. Det är Migrationsverket som handlägger ärendet. Som asylsökande har du oftast rätt till ett offentligt biträde och du kan själv föreslå en advokat eller jurist som du har förtroende för. Som offentligt biträde kan vi hjälpa dig med din process och tillvarata dina rättigheter.


Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Bild saknas

Finns någon av dina familjemedlemmar i Sverige eller har du någon annan särskild anknytning till Sverige? Då kan du ha rätt till uppehållstillstånd. Migrationsverket handlägger alla ärenden om uppehållstillstånd och med den så kallade ”Tillfälliga lagen” har förutsättningarna för uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige förändrats. Vi har lång och gedigen erfarenhet från ärenden rörande uppehållstillstånd. Vi ger råd och hjälper dig med din ansökan.

Bild saknas
Svenskt medborgarskap

Bild saknas

Ett svenskt medborgarskap är ett rättsligt förhållande mellan den svenska staten och dess medborgare som syftar till att stärka samhörigheten med Sverige och förena det svenska folket. Sverige, liksom flera andra länder, tillåter dubbelt medborgarskap. Det innebär att du kan behålla ditt tidigare medborgarskap även om du blir medborgare i Sverige. En utländsk medborgare som är bosatt i Sverige med permanent uppehållstillstånd har i princip samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare, men med det svenska medborgarskapet följer ett antal fördelar. Däribland återfinns den absoluta rätten att bo och arbeta i Sverige samt rösträtt till riksdagsvalen. Det finns också krav på svenskt medborgarskap för den som vill bli invald i riksdagen och den som vill arbeta som polis eller yrkesmilitär i Sverige. Ett svenskt medborgarskap kan också underlätta arbete i andra EU-länder.

Du som föds med rätt till svenskt medborgarskap via någon av dina föräldrar, men är född utanför Sverige och inte heller har bott i Sverige riskerar att förlora ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år. För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det.

Om du vill ansöka om svenskt medborgarskap hjälper vi dig gärna. Vi kan även hjälpa dig som inte längre vill vara svensk medborgare med en ansökan om att bli befriad från ditt svenska medborgarskap.

Bild saknas


Socialrätt

Socialrätten är en del av förvaltningsrätten och behandlar det sociala området inom svensk lagstiftning. I socialrätt ingår socialförsäkringsrätt, lagar och regler kring hälsa och sjukvård, bidrag samt vård av barn och unga. Aktuella lagrum är bland annat LVU, LSS och Socialtjänstlagen. Vi arbetar främst med ärenden om LVU, LVM och LPT.LVU - Lagen om vård av unga

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) gäller i ärenden där barn blir omhändertagna av socialtjänsten. Både barn och vårdnadshavare har rätt till egna offentliga biträden.LVM - Lagen om vård av missbrukare

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) gäller i ärenden där vuxna missbrukare omhändertas av socialtjänsten. Den omhändertagne har rätt till ett offentligt biträde.LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) gäller omhändertagande av personer som läkare bedömt lider av en allvarlig psykisk störning eller där domstolen dömt till psykiatrisk vård. Den omhändertagne har rätt till ett offentligt biträde.Straffrätt

Straffrätten reglerar frågor om brott och deras påföljder.

Försvarare i brottmål

Om du är misstänkt för ett brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att själv föreslå en advokat som du har förtroende för. Som din försvarare månar vi om dina rättigheter och hjälper dig genom hela rättsprocessen, från första polisförhöret till avslutad rättegång.

För att försäkra dig om att kunna få vår hjälp bör du vid första kontakten med polisen uppge att du önskar advokat Ann-Sofie Senkul vid Advokatbolaget Senkul som din försvarare.

Målsägandebiträde

Den som blivit utsatt för ett brott kallas för målsägande. Som målsägande kan man i vissa fall ha rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som utses av domstol för att hjälpa dig som utsatts för brott. Målsägandebiträdet ska ge dig stöd och tillvarata dina intressen och kan också föra skadeståndstalan i brottmålet.

Om du har blivit utsatt för ett vålds- eller sexualbrott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Som ditt målsägandebiträde stöttar vi dig genom hela processen och hjälper dig bland annat med din skadeståndstalan. Du kan och bör begära ett målsägandebiträde redan under förundersökningen.

För att önska någon från Advokatbolaget Senkul som målsägandebiträde anger du antingen namnet på den av våra medarbetare som du önskar, eller att du vill företrädas av någon vid Advokatbolaget Senkul. Våra kompetenta och erfarna medarbetare finns här för att på bästa sätt hjälpa dig genom hela processen.

Särskild företrädare för barn

Om en vårdnadshavare misstänks för brott mot sitt barn kan det finnas behov av att en särskild företrädare utses för att tillvarata barnets rätt under förundersökningen och rättegången. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens ansvar i att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet. Vi på Advokatbolaget Senkul har stor erfarenhet av att företräda barn i svåra situationer och ser alltid till barnets bästa!Kostnad

Det finns olika sätt att bekosta den juridiska hjälpen. I ärenden om LVU, LPT och LVM kan du ha rätt till ett offentligt biträde och om du blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Det innebär att det för dig som klient blir helt kostnadsfritt. I övrigt finns det vid tvist i domstol möjlighet att ansöka om rättshjälp eller att använda sig av rättsskyddet i din hemförsäkring.

Vi erbjuder alltid en timmes kostnadsfri rådgivning. Vi utreder också om du har rätt till rättshjälp eller rättsskydd och ansöker om det åt dig.

Rättsskydd

Rättsskyddet är en del av din hemförsäkring och kan täcka en del av rättegångs- och ombudskostnader om du skulle hamna i en tvist. Varje enskilt försäkringsbolag har olika regler för vad som gäller vid rättsskydd. Ofta måste du ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att få använda ditt rättsskydd, men det brukar gå bra även om du har haft olika försäkringsbolag under perioden. Det viktiga är att du inte varit oförsäkrad.

Rättshjälp

Rättshjälp är en ekonomisk hjälp för den som inte har rättsskydd. Huvudregeln vid en tvist är att man ska utnyttja rättsskyddet i sin hemförsäkring. I rättsskydd

Ingen kostnad för Dig

I ärenden om LVU, LPT och LVM kan du ha rätt till ett offentligt biträde och om du blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Det innebär att det för dig som klient blir helt kostnadsfritt.

Notarius publicus

Notarius publicus är en av länsstyrelsen särskilt utsedd och betrodd person med uppgift att bistå allmänheten i vissa särskilda frågor. Våra medarbetare Ann-Sofie Senkul och Kader Aktan är utsedda till Notarius publicus respektive biträdande Notarius publicus. Vi tar emot på våra kontor i Stockholm city och Kista. Ring eller e-posta för tidsbokning.

Notarius publicus uppgifter är

 • att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar
 • att närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
 • att kontrollera lotteridragningar
 • att bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Inför ditt besök hos Notarius publicus bör du särskilt tänka på

 • att underskrifter som ska bevittnas av Notarius publicus ska göras i Notarius publicus närvaro. Underteckna därför inte handlingen i förväg.
 • att om kopior ska bestyrkas måste originalet uppvisas för Notarius publicus.
 • att ta med giltig identitetshandling.

Vi hjälper dig med

 • legalisering av en namnteckning på ett dokument
 • legalisering av två namnteckningar på ett dokument
 • legalisering av firmatecknares namn och behörighet på ett dokument
 • legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument
 • legalisering av fotokopia (efter uppvisande av original)
 • intygande / affidavit
 • apostille
För prisuppgifter och information var vänlig kontakta oss på Advokatbolaget Senkul.


Bild saknas

Advokat Ann-Sofie Senkul

Ann-Sofie Senkul har studerat juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur.kand. 1990. Sedan dess har hon arbetat outtröttligt för att bistå människor i behov av hjälp. Ann-Sofie Senkul är förordnad Notarius publicus sedan 1999 och medlem i Advokatsamfundet sedan 2007.

Sedan hon förordnades som Notarius publicus har hon arbetat med flera stora företag och myndigheter för att bland annat bestyrka handlingars äkthet. Hon har en djup kompetens inom både migrationsrätt och familjerätt och har arbetat med mål om vårdnad och barns boende sedan 1992.

Ann-Sofie Senkul har ett stort intresse för samhällsfrågor och arbetar kontinuerligt med barn och ungdomar i utsatta situationer och för mänskliga rättigheter. Hon har vigt sin karriär åt att hjälpa unga kvinnor och män med invandrarbakgrund att ta sig fram på arbetsmarknaden - särskilt inom den egna branschen. Hon har också under flera år engagerat sig ideellt i kvinnojoursverksamheter.

Ann-Sofie Senkul talar, förutom svenska och engelska, även turkiska. Hon har en gedigen kulturkompetens avseende Turkiet, Mellanöstern och islam.

Arbetar med:

 • Avtalsrätt - upprättande och granskande av avtal.
 • Brottmål - försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
 • Familjerätt - medling, vårdnad, umgänge och barns boende.
 • Migrationsrätt - asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.
 • Socialrätt - tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM och LPT.

Kontaktuppgifter:

E-post: senkul@advokatsenkul.se
Mobil: +46 (0) 73-434 05 01
Växel: +46 (0) 8 515 191 00Bild saknas

Biträdande jurist Kader Aktan

Kader Aktan har studerat juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur.kand. 2016. Hon har även studerat företagsekonomi, offentlig upphandling och statsvetenskap.

Sedan februari 2019 arbetar Kader Aktan som biträdande jurist hos advokat Ann-Sofie Senkul. Kader Aktan arbetar främst med migrationsrätt, straffrätt och familjerätt. Hon är också förordnad biträdande Notarius Publicus.

Kader Aktan har tidigare arbetat med upphandling och inköp och har bred kunskap inom detta område. Hon har också stor kunskap kring internationell straffrätt och följer noga utvecklingen i ämnet.

Kader Aktan delar Ann-Sofie Senkuls intresse för samhällsfrågor och har bland annat arbetat med ungdomar i utsatta områden i Stockholm. Därutöver har hon engagerat sig ideellt i kvinnojoursverksamheter samt arbetat som verksamhetsledare för en kvinnojour.

Kader Aktan talar, förutom svenska och engelska, även kurdiska. Hon har en bred kulturkompetens avseende Mellanöstern och islam.

Arbetar med:

 • Avtalsrätt - upprättande och granskande av avtal
 • Brottmål - målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
 • Familjerätt - vårdnad, umgänge och barns boende.
 • Migrationsrätt - asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.
 • Socialrätt - tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LRV och LPT.
 • Upphandling - upprättande av anbud samt övervakning av hela processen, sedvanliga upphandlaruppdrag för offentliga och privata aktörer, upprättande och granskande av inköpsavtal.

Kontaktuppgifter

E-post: aktan@advokatsenkul.se
Mobil: +46 (0) 73-510 49 06
Växel: +46 (0) 8 515 191 00Bild saknas

Biträdande jurist Anita Alm Pandeya

Anita Alm Pandeya har studerat juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur.kand. 2007. Hon har även studerat internationella relationer och hindi.

Sedan mars 2020 arbetar Anita Alm Pandeya som biträdande jurist hos advokat Ann-Sofie Senkul. Anita Alm Pandeya arbetar främst med affärsjuridik, migrationsrätt och familjerätt.

Anita Alm Pandeya har tidigare arbetat inom telekom-, IT- och tidningsbranschen. Hon har arbetat med nyetablering, förvaltning samt förvärv och försäljning av företag och har bred kunskap inom dessa områden. Hon har ett stort intresse för språk och kultur samt nationell och internationell företagsutveckling och engagerar sig löpande i såväl lokala som internationella projekt.

Anita Alm Pandeya talar, förutom svenska och engelska, även hindi och franska. Hon har en bred kulturkompetens avseende England, Australien och Indien.

Arbetar med:

 • Affärsjuridik - företagsetablering, förvärv och försäljning.
 • Avtalsrätt - upprättande och granskande av avtal.
 • Brottmål - målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
 • Familjerätt - vårdnad, umgänge och barns boende.
 • Migrationsrätt - asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.
 • Socialrätt - tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LRV och LPT.

Kontaktuppgifter

E-post: almpandeya@advokatsenkul.se
Mobil: +46 (0) 76-307 09 04
Växel: +46 (0) 8 515 191 00Bild saknas

Biträdande jurist Dardan Gerxhaliu

Dardan Gerxhaliu har studerat juridik på Stockholms universitet och tog sin juristexamen 2017. Under hösten 2016 studerade han i Irland där han läste fördjupningskurser inom europarätt med fokus på Europakonventionen och unionsrättens förhållande till nationell rätt.

Sedan han tog sin juristexamen har Dardan Gerxhaliu hunnit arbeta som jurist på både myndigheter och en annan juridisk byrå. Han började arbeta som biträdande jurist hos advokat Ann-Sofie Senkul under hösten 2021 och åtar sig uppdrag främst inom familjerätt, straffrätt och migrationsrätt.

Dardan Gerxhaliu har dessutom ett stort intresse för internationell politik samt mänskliga rättigheter. Det har gjort att han idag har goda kunskaper om Sveriges internationella förpliktelser som fokuserar på just mänskliga rättigheter.

Dardan Gerxhaliu talar, förutom svenska och engelska, även albanska. Han har en bred kulturkompetens avseende Balkanhalvön och Östeuropa.

Arbetar med:

 • Avtalsrätt - upprättande och granskande av avtal
 • Brottmål - målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
 • Familjerätt - vårdnad, umgänge och barns boende.
 • Migrationsrätt - asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.
 • Socialrätt - tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LRV och LPT.

Kontaktuppgifter

E-post: dardan@advokatsenkul.se
Mobil: +46 (0) 73-330 89 10
Växel: +46 (0) 8 515 191 00

Kontakta oss

Telefonnummer:

+46 (0) 8 515 191 00

Direktnummer:

+46 (0) 73 434 05 01 Ann-Sofie Senkul
+46 (0) 73 510 49 06 Kader Aktan
+46 (0) 76 307 09 04 Anita Alm Pandeya
+46 (0) 73-330 89 10 Dardan Gerxhaliu

E-post:
senkul@advokatsenkul.se
aktan@advokatsenkul.se
almpandeya@advokatsenkul.se
dardan@advokatsenkul.se
info@advokatsenkul.se

Postadress:

Advokatbolaget Senkul
Tegnérgatan 51
111 61 Stockholm

Besöksadress Stockholm:

Tegnérgatan 51 , Stockholm

Besöksadress Borlänge:

Gamla Tunavägen 5, Borlänge


Sociala medier

Advokatbolagetsenkul
Advokatbolagetsenkul
Advokatbolagetsenkul